You are here

Καταστατικό Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κερκύρας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου που εδρεύει στην Κέρκυρα και έχει την επωνυμία
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας
Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση, που αποφασίσθηκε στη
Γενική Συνέλευση της 14.12.1988

Κεφάλαιο Α'
Ίδρυση - Επωνυμία -Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1
Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Κέρκυρα και με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας».

Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι η διαπίστωση ρυπάνσεως, μολύνσεως και κακοποιήσεως του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η επισήμανση αλλοιώσεων στο παραδοσιακό αρχιτεκτονικό κερκυραϊκό χρώμα, και η δραστηριότητα για αποτροπή από τη ρύπανση και μόλυνση, τη σωτηρία των παραδοσιακών μνημείων και κτισμάτων, την μη παραπέρα αλλοίωση του ειδικού κερκυραϊκού χρώματος με κτίσματα εκτρώματα και αλόγιστες εκσκαφές, τη σωτηρία, συνέχιση και αξιοποίηση της πνευματικής κληρονομιάς του Νησιού μας (γράμματα, τέχνες, μουσική, ήθη και έθιμα), την ίδρυση ή προαγωγή πνευματικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών ιδρυμάτων στο Νησί μας, και τέλος την προβολή και διατήρηση της κερκυραϊκής φιλοξενίας και ευγένειας, γνωρίσματα από την αρχαιότητα του νησιού μας και των κατοίκων του.

Άρθρο 3
Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών:
α. Με την δραστηριοποίησή του σε κάθε κατεύθυνση για βοήθεια τεχνικής, επιστημονικής, οικονομικής και ηθικής φύσεως,
β. Με την καταγγελία και την επιδίωξη της εφαρμογής των υπό των Νόμων προβλεπομένων κυρώσεων σε κάθε κατεύθυνση, για κάθε περίπτωση ρυπάνσεως, μολύνσεως, καταστροφής και κακοποιήσεως της κερκυραϊκής φύσης και των μνημείων από οπουδήποτε και οποιονδήποτε και αν προέρχονται.
γ. Με τις ποικιλόμορφες νόμιμες προσπάθειές του για την απομάκρυνση κάθε μονάδος, που θεληματικά ή αθέλητα θα μπορεί κάθε στιγμή να ρυπαίνει ή μολύνει το περιβάλλον, και με τις προσπάθειες που θα αναλάβει για να μη προστεθούν στην ήδη νοσούσα Κερκυραϊκή φύση καινούργιες μονάδες ή καινούργιες εστίες στις ήδη υπάρχουσες, που θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε.
δ. Με την ενημέρωση των κρατικών-πνευματικών-πολιτιστικών φορέων της Κέρκυρας, της Ελλάδος και σε παγκόσμια κλίμακα, για τις επιπτώσεις από τη ρύπανση και μόλυνση, συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια σταυροφορία για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, αφού έχει γίνει πίστη ότι είναι ένα και το αυτό με τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους.
ε. Με την ενημέρωση του κοινού με διαλέξεις, έντυπα και τα λοιπά μέσα, για τις επιπτώσεις και συνέπειες από τη ρύπανση, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις από τον αφανισμό της πνευματικής κληρονομιάς του νησιού μας, που αν συνεχισθεί, θα μας μεταβάλει σε άψυχα-νεκρά όντα.
ς. Με την υποχρέωση που θα αναλάβουμε – και που θα κάνουμε πράξη – να προτάξουμε το δικό μας παράδειγμα, τις δικές μας δυνάμεις και τυχόν θυσίες, για να σώσουμε το Νησί μας και για να παραδώσουμε στα παιδιά μας έ-ναν Κόσμο ανθρώπινο, πολιτισμένο και ανώτερο, δίνοντας το παράδειγμα. κάλεσμα και έξω από τα σύνορα του Νησιού μας.
ζ. Με τη διαρκή επιθεωρησιακή, προσωπική και εργαστηριακή παρακολούθηση και διαπίστωση τυχόν ρυπάνσεων, μολύνσεων και αλλοιώσεως των Κερκυραϊκών τόνων και ρυθμών από παράταιρα κτίσματα και παράταιρες ξένες επιδράσεις.
η. Με την εξεύρεση οικονομικών πόρων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τις απαραίτητες μελέτες και τεχνικής φύσεως υποδομές, καθώς και για την εκστρατεία διαφωτίσεως του κοινού.

Κεφάλαιο Β'
Εγγραφές Μελών - δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 4
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι κατοικούν στην Κέρκυρα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δηλώνουν ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μη Κερκυραίοι που προσφέρουν αξιόλογη ηθική ή υλική βοήθεια προς το Σύλλογο για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 5
Για να εγγραφεί κάποιος Μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητάει την εγγραφή του και να δηλώνει ότι:
* κατοικεί μόνιμα στην Κέρκυρα (πόλη ή ύπαιθρο) με ακριβή διεύθυνση,
* έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
* αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, και έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εγγραφή, εάν ο αιτών πληροί τους παραπάνω όρους, και τον εγγράφει στα Μητρώο του Συλλόγου. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος, τότε η αίτηση φέρεται ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική συνέλευση, η οποία και αποφασίζει. Σε περίπτωση απορριπτικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει διετία.

Άρθρο 6
Κάθε Μέλος του Συλλόγου καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή, το δε ποσό της εγγραφής και της συνδρομής καθορίζεται από τη γενική συνέλευση με συνήθη πλειοψηφία.
Μέλη που δεν είναι ταμειακώς εν τάξει δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα υποψηφιότητας σε Γενικές Συνελεύσεις.
Μέλη που καθυστερούν την μηνιαία συνδρομή πέραν του ενός έτους διαγράφονται από το σύλλογο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Κάθε ενέργεια ή εν γένει συμπεριφορά μέλους, αντίθετη προς πς επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, επιφέρει την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται για επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαγραφής του το μέλος μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την περί διαγραφής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αποκαθίσταται αναδρομικά στα δικαιώματά του.

Άρθρο 8
Τα μέλη που ακολουθούν τις διατάξεις του Καταστατικού, τους Ειδικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως, να εκλέγουν και εκλέγονται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Γενικές συνελεύσεις σε κάθε θέμα, που τίθεται και που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Κεφάλαιο Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9
Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι επταμελές και βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον Μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτόν, με μυστική ψηφοφορία.
Το εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός 10 ημερών από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των Μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου.
Επίσης η Γενική Συνέλευση εκλέγει στην ίδια ψηφοφορία τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, που είναι τριμελής.
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

Άρθρο 10
Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν περαστεί ανάγκη.
Οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη, προς την οποία συντάσσεται η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 11
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποβολής μέλους του διοικητικού Συμβουλίου, εισέρχεται στο διοικητικό Συμβούλιο ο πρώτος και ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχόντες.

Άρθρο 12
Σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, αποβάλλεται, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, όπως ορίζει το άρθρο 11.

Άρθρο 13
Το διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, βάσει των νόμων και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σύλλογο και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 14
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο στα Δικαστήρια και σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα ανακοινώσεων και εντάλματα πληρωμών καθώς και τα Πρακτικά του διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 15
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρος σε όλα τα καθήκοντά του, όταν ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παραστεί, κωλυόμενος από ασθένεια ή άλλη προσωπική αιτία.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τον εκπροσωπεί με έγγραφη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο, φυλάσσει τα Αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, κρατάει και ενημερώνει τα λογιστικά Βιβλία της Διαχειρίσεως καθώς και το Μητρώο των Μελών.
Υποβάλλει κάθε τρεις μήνες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση καθυστερημένων εισφορών των Μελών, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Καταρτίζει δε μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως.
Τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να αναπληρώνει ένας Σύμβουλός, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο, όταν ο Γραμματέας δεν μπορεί να παρευρεθεί στις συνελεύσεις ή συνεδριάσεις.

Άρθρο 17
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα έσοδα του Συλλόγου και πληρώνει κάθε δαπάνη βάσει ενταλμάτων, υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Καταθέτει σε Τράπεζα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις εισπράξεις, μπορεί δε να κρατάει ένα ποσό, που αποφασίζεται στην πρώτη συ-νεδρίαση κάθε έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου.
Η ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον Ταμία με ειδική γραπτή εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας κρατάει το Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, καθώς και τα διπλότυπα εισπράξεων, προσφορών ή δωρεών.
Σε κάθε μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων. Στο τέλος του έτους υποβάλλει απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως. Εάν ο Ταμίας δεν ακολουθεί όσα σ' αυτό το άρθρο ορίζονται, κηρύσσεται έκπτωτος και αντικαθίσταται εντός 8 ημερών.

Κεφάλαιο Δ '
Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 18
Οι Γενικές συνελεύσεις των Μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και έκτατες. Ταχτικές γίνονται μια φορά το χρόνο, κάθε Φεβρουάριο, έκτατες δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για θέματα που παρουσιάσθηκαν. Έκτακτες συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν επίσης, εάν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εν τάξει Μελών, με έγγραφο προς το διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας και το λόγο για τον οποίο ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη ψηφοφορία των παρόντων Μελών και είναι έγκυρες, εφ' όσον υπάρχει απαρτία, δηλαδή εάν ο αριθμός των παρόντων αντιπροσωπεύει το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν τάξει Μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα μέσα σε 8 το πολύ ημέρες, με τα ίδια θέματα, και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, άσχετα από τον αριθμό των παρισταμένων.
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 των Μελών, που είναι ταμειακώς εν τάξει και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 19
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση στέλνονται στα Μέλη 8 (οκτώ) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος και το διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει με ομοφωνία, μπορεί τα μέλη να ειδοποιηθούν και με άλλον τρόπο (π.χ. τηλέφωνo) και νωρίτερα.

Άρθρο 20
Κατά τη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου λογοδοτεί το διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, διαβάζεται ο Απολογισμός και Ισολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως και επακολουθεί συζήτηση.

Άρθρο 21
Κατά τη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου, ανά διετία, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εν τάξει Μέλη. Οι υποψήφιοι για το διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις μέχρι και την προηγουμένη της Συνελεύσεως. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με ένα ψηφοδέλτιο, που περιέχει όλα τα ονόματα των υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά. Το ψηφοδέλτιο γράφεται ή τυπώνεται από το διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται από την Εφορευτική επιτροπή, φέρει δε τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους υποψηφίους, όσοι απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, με ένα σταυρό πριν από κάθε όνομα. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο περιέχει περισσότερους σταυρούς από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται άκυρο.
Τα Μέλη που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται σε χωριστό ψηφοδέλτιο.
Οι εκλογές διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται με ανάταση χειρών πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Μετά την ψηφοφορία Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων, με βάση τη σειρά σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Κεφάλαιο Ε'
Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 22
Ο οικονομικός έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα διαχειριστικά ζητήματα γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των τριών Μελών από τους ίδιους.
Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση, χωρίς να παρακωλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υποβάλλει στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε τρεις μήνες εκθέσεις για τις οικονομικές διαχειρίσεις.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία και στις περιπτώσεις διαπιστώσεως λαθών να ζητά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 8 ημερών.

Κεφάλαιο ΣΤ'
Πόροι

Άρθρο 23
Οι πόροι του Συλλόγου είναι οι εισφορές των Μελών του, όπως έχουν καθορισθεί με το άρθρο 6.
Εκτός από τους βασικούς τακτικούς πόρους θα επιδιώκεται η αύξηση των πόρων από έκτακτες εθελοντικές εισφορές των Μελών, από δωρεές, από ενισχύσεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και από εκδηλώσεις που νομότυπα διοργανώνονται για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Άρθρο 24
Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κεφάλαιο Ζ'
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 25
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία και πλειοψηφία που προβλέπεται για την τροποποίηση του Καταστατικού.
Σε περίπτωση διαλύσεως η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση πλεονάσματος οι πόροι διατίθενται σε άλλον Οργανισμό, που αποδεδειγμένα εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος στο νησί της, Κέρκυρας.

Άρθρο 26
Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, που φέρει στην περιφέρεια την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας» και στο κέντρo το Ποντικονήσι, σαν σύμβολο φυσικής ομορφιάς.

Άρθρο 27
Ο Σύλλογος επιδιώκει την συνεργασία με άλλους Συλλόγους ή φορείς που έχουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Η συνεργασία αυτή μπορεί να είναι είτε περιστασιακή είτε μόνιμη, με τη δημιουργία Ομοσπονδίας.
Ο Σύλλογος θέτει στη διάθεση των κρατικών φορέων τις γνώσεις και εμπειρίες του, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια για την προστασία τουΚερκυραϊκού περιβάλλοντος.

Άρθρο 28
Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει αφού περάσουν δύο (2) χρόνια από την έγκρισή του.

Άρθρο Ακροτελεύτιο
Το παρόν Καταστατικό του Συλλόγου, που αποτελείται από 28 Άρθρα και το ακροτελεύτιο, ισχύει όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της 14-12-1988, υπογράφεται δε από την Εφορευτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Το παρόν, μετά την έκδοσιν της υπ' αριθ. 43/1989 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, δι' ης ενεκρίθησαν αι τροποποιήσεις αυτού, και την νόμιμον προδικασίαν, κατεχωρήθη εις το Βιβλίον Καταχωρίσεως Σωμα-τείων του Πρωτοδικείου Κερκύρας την 16 Μαίου 1996 υπ' αριθ. Μητρώου διακόσια ενενήντα οκτώ (298).

Κέρκυρα, 16 Μαίου 1996
Ο Γραμματεύς Πρωτοδικών Κέρκυρας
[κ.ο.κ.]

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer